เสนอขายสินค้า

ขั้นตอนการเสนอขายสินค้า / ร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา
1. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณากรณีข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน)
2. เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการเข้าเสนอสินค้าของท่าน
3. กรุณาเตรียมเอกสารตามที่ระบุข้างล่างให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาของท่าน

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอสินค้า
1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน 1 ชุด
2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) 1 ชุด
3. แคตตาล๊อคสินค้า 1 ชุด
4. เอกสาร Price List, ส่วนลด, โปรโมชั่นพิเศษ 1 ชุด
5. ตัวอย่างสินค้าที่จะเสนอขาย

กรุณาระบุข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการสมัครของท่าน

ชื่อผู้ค้า
ที่อยู่
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
รายละเอียดสินค้า
ไฟล์
หมายเหตุ