ร่วมงานกับเรา

เงื่อนไขการสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการสมัครของท่าน

      รับสมัครพนักงาน : 

              1.พนักงานโกดังเหล็ก 2 อัตรา (มีประสบการณ์ขายเหล็ก ทุกชนิด)  

              2.พนักงานโกดัง (มีประสบการณ์ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง)

              3.พนักงานป้องกันการสูญเสีย (Loss) 

              4.พนักงานขายเครื่องมือช่าง (มีประสบการณ์ขายเครื่องมือช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

              5.พนักงาน Speed Man (บริการลูกค้า)

              6.พนักงานธุรการบัญชีเจ้าหนี้ (มีประสบการณ์บัญชี  1 ปีขึ้นไป)

              7.พนักงานแคชเชียร์ 5 อัตรา(มีประสบการณ์งานแคชเชียร์)

 

 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.3/ปวช./ปวส.ขึ้นไป
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัคร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่องทางการสมัครงาน 3 ช่องทาง ดังนี้
  • กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน ผ่านระบบออนไลน์ https://ttr.co.th/jobs
  • ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่อีเมล์ saleonline@ttr.co.th  หรือ ttr-hr@ttr.co.th
  • ส่งเอกสารการสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาตามที่อยู่

                ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

                บริษัทไทยถาวรรุ่งโรจน์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

                358 หมู่2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน

                จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
  • ประวัติส่วนตัว / ประวัติการทำงาน
  • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2ใบ
  • ใบรายงานผลการศึกษา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

กรุณาระบุข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการสมัครของท่าน

ตำแหน่งงานที่สนใจ
ลำดับที่ 1
เงินเดือนที่ต้องการ
ลำดับที่ 2
เงินเดือนที่ต้องการ
ลำดับที่ 3
เงินเดือนที่ต้องการ
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
เพศ
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
ที่อยู่
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
Facebook (ถ้ามี)
อีเมล
Line ID
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน)
เบอร์โทรผู้ติดต่อ
สถานะการเกณฑ์ทหาร
เหตุผลการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
จบจากสถาบัน
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย
ปัจจุบันท่านกำลังศึกษาต่อ
สถาบันที่กำลังศึกษา
สาขาวิชาที่กำลังศึกษา
ประสบการณ์การการทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบัน)
ชื่อสถานประกอบการ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
ชื่อสถานประกอบการ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
ชื่อสถานประกอบการ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
ชื่อสถานประกอบการ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
ชื่อสถานประกอบการ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
ความสามารถ/ทักษะ
คุณสามารถขับจักยานยนต์
ใบอนุญาติเลขที่
คุณสามารถขับยนต์
ใบอนุญาติเลขที่

การฝึกอบรม
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
คำถามเพิ่มเติม
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)
ท่านจะบริการและปฏิบัติตนต่อลูกค้าอย่างไร
ท่านจะปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานอย่างไร
ท่านจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อผู้บังคับบัญชาและบริษัท
แนบไฟล์บัตรประชาชน (ถ้ามี)

ประเภทไฟล์ที่ส่งได้: JPG, PNG, DOC, XLS, PDF

แนบไฟล์ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

ประเภทไฟล์ที่ส่งได้: JPG, PNG, DOC, XLS, PDF

แนบไฟล์วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

ประเภทไฟล์ที่ส่งได้: JPG, PNG, DOC, XLS, PDF

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)

ประเภทไฟล์ที่ส่งได้: JPG, PNG, DOC, XLS, PDF

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ และสมบูรณ์ที่สุดที่ข้าพเจ้าเข้าใจ ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ตรงกับความเป้นจริง ทั้งนี้ในการสมัครและสัมภาษณ์ อาจมีผลให้ถูกปลดออกจากงานได้ และเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด จึงเรียนมาเพื่อทราบ"